آیا از حذف کردن این آیتم اطمینان دارید؟درباره مابانک مشاغل راساجاب

راساجاب بانک مشاغل برای معرفی کسب وکار ها 

هدف راساجاب: 

1- ایجاد یک تبلیغات هدفمند برای کسب وکارها 

2- ایجاد پل بین مشتریان و مشاغل 

3- معرفی محصولات و خدمات کسب وکارها 

4- مشاوره به صاحبان مشاغل برای بهتر دیده شدن